سنجش تراکم استخوان چیست

رادیولوژی تراکم استخوان به چه صورت انجام می شود؟

سنجش تراکم استخوان چیست؟

سنجش تراکم استخوان ای دانسیتومتری استخوان به عنوان روشی برای تعیین میزان استحکام استخوان های بدن استفاده می شود. برای سنجش تراکم استخوان راه های متفاوتی می باشند اما رایج ترین آن ها به روش رادیولوژی DEXA می باشد که از اشعه ایکس برای بررسی تراکم استخوان استفاده می شود.