کاربرد سونوگرافی

کاربرد سونوگرافی در بحث تصویربرداری به شما کاربرد سونوگرافی را معرفی می کنیم که در پزشکی اهمیت به سزایی دارد. در واقع چنین اهمیتی را در تشخیص و درمان بیماری ها مشاهده می کنیم. استفاده های تصویربرداری را در مواردی همچون رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام.آر.آی، پزشکی هسته ای و غیره مشاهده می کنیم.…