خطاهای مربوط به مراحل انجام تکنیک پانورامیک (قسمت دوم)

در مطالب گذشته در مورد رادیوگرافی پانورامیک و تکنیک پانورامیک توضیح دادیم . در این مطلب نیز که در ادامه ی مطلب قبل، در مورد خطاهای مربوط به مراحل انجام تکنیک پانورامیک است ،توضیحاتی بیان می کنیم.