راديوگرافي پانورامیک

چهار ناحیه تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک

چهار ناحیه تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در رادیوگرافی پانورامیک، موضوعی مطرح است که می توان از چهار ناحیه تصاویری از دندان و فک تهیه کرد.  در ادامه این چهار ناحیه در رادیوگرافی پانورامیک را شرح داده ایم.