رادیوتراپی و بیماری های دهان و دندان

رادیوتراپی و بیماری های دهان و دندان

پرتو درمانی یک روش استاندارد درمانی برای بیماران با سرطان ناحیه سر و گردن می باشد. یکی از راه‌های درمان سرطان که به تنهایی یا به همراه دیگر شیوه‌های درمان استفاده می‌شود. در جریان پرتو درمانی با استفاده از اشعه یا پرتوهای دارای انرژی زیاد (پرتو یونیزان) سلول های سرطانی یا مشکوک را از بین برده می شوند.