کاربرد رادیولوژی در باستان شناسی

کاربرد رادیولوژی در باستان شناسی

از جمله مزایای رادیولوژی : کاربرد آن در باستان شناسی

باستان شناسی از جمله علوم انسانی می باشد که برخی آن را با تاریخ یکی می دانند. اما درست است که این دو رشته شباهت هایی با هم داند، اما با هم نمی توان یکی شان کرد. در بحث باستان شناسی، رادیولوژی نیز کاربرد دارد.