Panorex ٔRadiography رادیوگرافی پانورامیک /پانورکس

Panorex ٔRadiography رادیوگرافی پانورامیک /پانورکس

Panorex ٔRadiography رادیوگرافی پانورامیک /پانورکس نوعی از دستگاه های رادیوگرافی که سر بیمار در آن ثابت می شود و قسمت شوت اشعه از یک طرف صورت تا سمت دیگر چرخیده و تصویر کامل پانورامیکی از دندان ها، فکین و مفاصل گیجگاهی فکی تهیه می نماید.