مراحل تفسیر ساختمان های آناتومیک (قسمت دوم)

همان طور که در مطالب قبلی در مورد رادیولوژی دهان فک و صورت توضیحاتی بیان شد، و نیز در قسمت اول در مورد مراحل تفسیر ساختمان های آناتومیک دو مورد را بیان کردیم، این مطالب به ادامه این موضوع پرداخته است و در آن به 4 مورد از آن می پردازیم: ماگزیلا: حدود خارجی استخوان…