مراحل تفسیر ساختمان های آناتومیک (قسمت اول)

همان طور که در مطلب قبل در مورد نمای آناتومی طبیعی در رادیوگرافی پانورامیک که از شاخه های رادیولوژی دهان فک و صورت است، توضیحاتی داده شد، در این مطلب مراحل تفسیر ساختمان های آناتومیک را توضیح می دهیم.