اندازه یک دوز معمول در رادیولوژی دهان فک و صورت چیست؟

اندازه یک دوز معمول در رادیولوژی دهان فک و صورت چیست؟ در بحث رادیولوژی دهان فک و صورت، دوز مشخصی برای اشعه ایکس می باشد که از قبل مشخص شده اند و علت چنین رویدادی به خاطر این است که از آسیب های جدی که ممکن است بر اثر دوز زیاد وارد شود، جلوگیری کنیم.…