اندازه یک دوز معمول در رادیولوژی دهان فک و صورت چیست؟

اندازه یک دوز معمول در رادیولوژی دهان فک و صورت چیست؟

در بحث رادیولوژی دهان فک و صورت، دوز مشخصی برای اشعه ایکس می باشد که از قبل مشخص شده اند و علت چنین رویدادی به خاطر این است که از آسیب های جدی که ممکن است بر اثر دوز زیاد وارد شود، جلوگیری کنیم. در واقع برای رادیولوژی دهان فک صورت مقادیر میانگینی که بعد از بررسی های مختلف روی دوز آن صورت گرفته است، به شرح زیر می باشد :