خطرات ناشی از رادیوگرافی پانورامیک در اعضای حساس بدن(قسمت دوم)

در مطب گذشته قسمت اول خطرات ناشی از رادیوگرافی پانورامیک  در اعضای حساس بدن توضیح  دادیم , در این مرحله قسمت دوم خطرات ناشی از رادیوگرافی پانورامیک در اعضای حساس بدن را توضیح می دهیم …