مقایسه ی رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری

سفالوگرام گرافی است که دندانپزشکان، جراحان در رادیولوژی دهان فک و صورت از آن به عنوان نقشه درمان استفاده می کنند. جهت دستیابی به اندازه های سفالومتریک از رادیوگرافی ها، سفالومتری جانبی تکنیک مفیدی بحساب می اید، هرچند به دلیل همپوشانی که بین ساختمان های چپ و راست صورت رخ میدهد دقت اندازه هایی همچون زاویه گونیال دچار ضعف می باشد.

اندازه یک دوز معمول در رادیولوژی دهان فک و صورت چیست؟

اندازه یک دوز معمول در رادیولوژی دهان فک و صورت چیست؟

در بحث رادیولوژی دهان فک و صورت، دوز مشخصی برای اشعه ایکس می باشد که از قبل مشخص شده اند و علت چنین رویدادی به خاطر این است که از آسیب های جدی که ممکن است بر اثر دوز زیاد وارد شود، جلوگیری کنیم. در واقع برای رادیولوژی دهان فک صورت مقادیر میانگینی که بعد از بررسی های مختلف روی دوز آن صورت گرفته است، به شرح زیر می باشد :