دوز تابش اشعه در رادیولوژی دندان پزشکی


4-2      مزايای يک معاينه راديوگرافيک دندانپزشكی ( با اشعه X ) چيست ؟

bullet       بسياری از بيماری های دندان ها و بافت های احاطه كننده آنها هنگام معاينه معمول دندانپزشكی ديده نمی شوند . از جمله مواردی كه يک معاينه راديوگرافيک آنها را آشكار می كند عبارتند از : نواحی كوچک پوسيدگی بين دندان ها، عفونت استخوان آبسه يا كيست ، آبنورماليتی های تكاملی ، بعضی انواع تومورها ، كشف و درمان زود هنگام مشكلات دندانی از هدر رفتن پول و زمان جلوگيری كرده و باعث ممانعت از بروز ناراحتی های غير ضروری می گردد . معاينه راديوگرافيک ، مشكلاتی از ساختار دهان را كه در طی معاينه معمولی ديده نمی شود، آشكار می سازد. اگر شما تومور پنهانی داشته باشيد ، راديوگرافی ها ممكن است به شما كمک كند كه زودتر آن را كشف و درمان كنيد.

4-2      ميزان اشعه X در راديوگرافی دندانپزشكی

bullet       ما هر روز از طرق مختلف در معرض تشعشع اشعه X می باشيم مثل لايه خارجی جو، مواد معدنی خاک ، وسايل موجود در خانه ( مثل مانيتور كامپيوتر و صفحات تلويزيونی )

4-2      نحوه عمل اشعه X

bullet       وقتی اشعه X در يك معاينه دندانپزشكی از دهان شما می گذرد ، قبل از رسيدن به فيلم ، بخش عمده ای از آن توسط قسمت های متراكم تر (مثل دندان ها و استخوان) و مقدار كمتری توسط بافت های نرم ( مثل گونه ها و لثه ها ) جذب می شود . حاصل اين كار ، ايجاد تصويری روی راديوگراف است. دندانها روشن تر بنظر می رسند . زيرا اشعه x كمتری از دندان عبور كرده و به فيلم می رسد . حفرات پوسيدگی و نواحی بيماری لثه تيره تر می باشند، زيرا اشعه ايكس بيشتری نفوذ كرده است . تفسير اين گرافی ها به دندانپزشک اجازه می دهد تا با اطمينان و صحت كامل مشكلات پنهان را كشف كند.

4-2      فواصل زمانی در راديوگرافی 

bullet       دفعات و فواصل زمانی تهيه راديوگرافی در هر بيمار ، بستگي به نيازهای شخصی وی دارد . از آنجائيكه وضعيت هر بيماری متفاوت از ديگری است. برنامه معاينات راديوگرافيک بايد برای هر بيمار بطور جداگانه طرح ريزی شود . دندانپزشک ، تاريخچه شما را مرور می كند . دهان شما را معاينه می كند و سپس تصميم می گيرد كه آيا شما به راديوگرافی احتياج داريد يا نه ، و اگر احتياج داريد چه نوعی براي شما مناسب است ؟ اگر شما يک بيمار جديد باشيد، دندانپزشک ممكن است راديوگرافي هایی توصيه كند تا وضعيت كنونی پنهان دهان شما را مشخص كند و بتواند تغييرات آتی را آناليز نمايد. برنامه راديوگرافی های لازم در مراجعات پيگيری بر حسب سن شما ، احتمال بروز بيماری و علائم و نشانه های آن متفاوت است . ممكن است فيلم های جديد لازم باشد تا پوسيدگی های جديد كشف شود يا وضعيت بيماری لثه مشخص شود يا وضعيت رشد و تكامل ارزيابی گردد . كودكان ممكن است راديوگرافی های بيشتری نسبت به بزرگسالان احتياج داشته باشند . اين امر بدين دليل است كه دندان ها و فک آنها در حال تكامل است و دندان هايشان بيشتر از بزرگسالان در معرض پوسيدگی است .

منبع ميزان اشعه تخميني (MSV)
راديوگرافی دندانپزشكی
بايت وينگ (۴ فيلم) ۰٫۰۳۸
سری كامل دهان (حدود ۱۹ فيلم) ۰٫۱۵۰
راديوگرافی پزشكی
سری دستگاه گوارش تحتانی ۴٫۰۶۰
سری دستگاه گوارش فوقانی ۲٫۴۴۰
ميزان متوسط تشعشع از لايه خارجی فضا در سال (Outer Space) ۰٫۵۱۰
MSV ميلی سيورت واحد اندازه گيری است كه به ما اجازه می دهد ميزان تشعشع اشعه X منابع مختلف را كه كل بدن را متأثر می سازند ( مثل تشعشع طبيعی زمينه ) يا آن هايی كه فقط بخشی از بدن را تحت تأثير قرار می دهند (مثل راديوگرافی ها ) مقايسه نمائيم .